Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING van STICHTING TECHNIEKWEDSTRIJD RIVIERENGEBIED

 

Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

   deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacyverklaring;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn

    voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

   persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van

   uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

   doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

   respecteren.

 

Als Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied; Poppenbouwing 3,  Telefoon: 0345-525924  Mail: info@techniekwedstrijd.nl

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 Uw persoonsgegevens worden Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Stichting Techniekwedstrijd  Rivierengebied

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

• Het verkrijgen van subsidiering door de overheid (wettelijke verplichting)

• Om financiële handelingen met sponsoren te kunnen verwerken.

• Voor promotie doeleinden (toestemming betrokkene vereist)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en/of verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: voor- en achternaam, voorletters, naam, adres, woonplaats,

   telefoonnummer, e-mail, IBAN-nummer

 

Verstrekking aan derden

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 Minderjarigen

 Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Voor het gebruik van foto’s ten behoeve van de website, eindmanifestatie, pers en intern gebruik, zal toestemming van betrokkenen worden gevraagd via de betreffende scholen.

 Bewaartermijn

Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij einde deelname worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen, die namens Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied, van uw gegevens kennis

   kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonomiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen hertstellen bij fysieke of

   technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze deelnemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze verwerkers.

Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacy bescherming.

 

 Wijziging privacyverklaring

Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging